Regulamentul Concursului „Secretul Pantofilor Impecabili”- Instagram Loake

Publicat pe 28.03.2022

Perioada Concursului: 28.03.2022 - 06.04.2022

Art. 1: ORGANIZATORUL CONCURSULUI

(1) Organizatorul Concursului „Loake – Secretul Pantofilor Impecabili” (denumit în cele ce urmează “Concursul”) este Sarto Distribution S.R.L., având sediul în Str. Maior Gheorghe Sontu nr. 10-12, Ap.6, Sector 1, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/469/2015, având cod unic de înregistrare 33982408, denumit în cele ce urmează „Organizatorul”.  

(2) Decizia de derulare a acestui Concurs conform regulilor din prezentul Regulament este finală și obligatorie pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial (denumit în continuare „Regulamentul”), prin întocmirea unui act adițional.

(3) Concursul este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația română aplicabilă.

Art. 2: DURATA CONCURSULUI ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE

(1) Concursul „ Loake – Secretul Pantofilor Impecabili” este organizat și desfășurat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, pe toată Perioada Concursului, pe pagina de Instagram Loake Romania - https://www.instagram.com/loake_romania/.

(2) Concursul se desfășoară în perioada 28.03.2022 (ora 18:00) – 06.04.2022 (ora 13:00), (denumită în continuare „Perioada Concursului”). În situația în care Organizatorul decide să scurteze/să prelungească Perioada Concursului, acest fapt va fi adus la cunostință publică, pe pagina de Instagram Loake Romania și pe pagina web a Organizatorului.

(3) Concursul nu este în niciun fel sponsorizat, susținut, administrat sau asociat cu platforma de socializare Instagram.

Art. 3: DREPTUL DE PARTICIPARE LA CONCURS

Concursul se adresează tuturor persoanelor fizice, care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 27 martie 2022 (23:59:59), cu domiciliul sau reședința în România, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament și accesează pagina de Instagram a Organizatorului (denumite în continuare „Participanți”).

Nu pot participa la Concurs angajații Organizatorului, ai terților Parteneri implicați în derularea acestuia, după caz, precum și soțul/soția și rudele de gradul I și II ai acestora.

Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea accesului de a participa la acest concurs a persoanelor care încearcă să fraudeze.

Participarea la acest concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru Participanții care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs menționate în prezentul Regulament și/sau care au accesat pagina de Instagram aferentă Concursului înainte și/sau după încheierea Perioadei Concursului.

Art. 4. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Concursul se va derula conform cu prevederile prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toți Participanții.

Regulamentul Concursului este disponibil pe perioada acestuia pe site-ul organizatorului, Sarto Distribution S.R.L., având sediul în Str. Maior Gheorghe Sontu nr. 10-12, Ap.6, Sector 1, Bucuresti, , înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/469/2015, având cod unic de înregistrare 33982408.

Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea acestuia, in forma actualizata, pe site-ul loake.ro si pe pagina de Instagram Loake Romania, cu cel putin 24 ore, inainte ca modificarile sa intre in vigoare. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea sunt afisate prin mijloacele mai sus amintite.

Art.5. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul este marcat pe pagina de Instagram a Organizatorului printr-o postare cu textul „GIVEAWAY” care contine si o imagine cu o pereche de sanuri din lemn.

Postarea de Concurs va fi publicată la ora 18:00 pe data de 28 martie 2022 pe pagina de Instagram Loake Romania, iar pentru inscrierea la Concurs, Participanții trebuie să menționeze cu tag în secțiunea de comentarii 2 prieteni ai caror pantofi arata mereu impecabili.

Concursul se va desfășura pe pagina de Instagram a Organizatorului în decursul a 7 zile și va consta intr-o postare de tip imagine publicata o singura data in data de 28.03.2022.

Pentru a putea câștiga un premiu, un Participant trebuie să:

– dețină o adresă de e-mail si un cont personal de Instagram;

– urmareasca profilul de Instagram Loake Romania (loake_romania);

– menționeze cu tag în secțiunea de comentarii 2 prieteni ai caror pantofi arata mereu impecabili.

Pe toata Perioada Concursului un Participant poate participa o singură dată la concurs și va putea câștiga un singur premiu.  

Pe toata Perioada Concursului se va desemna 1 (un) câstigător. Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea accesului participanților care încearcă să fraudeze, precum crearea mai multor conturi folosind aceleași date de contact (adresă de e-mail sau număr de telefon) sau prin trimiterea unor imagini pentru care nu dețin drepturi.

Anunțarea câștigătorilor: Câștigătorul va fi anunțat la Postarea de Concurs publicata pe data de 28 martie 2022, printr-un comentariu postat pe data de 6 aprilie 2022.

ART. 6 DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR. CONDIȚII DE VALIDARE

(1) Va fi desemnat prin tragere la sorti 1 (un) Câștigător dintre participanții care au lasat in sectiunea de comentarii la postarea de Concurs un comentariu cu mențiunea a 2 prieteni si care au urmărit profilul de Instagram Loake Romania (loake_romania) și care respectă toate condițiile de eligibilitate detaliate la art. 5 alin. (3),

(2) Pentru ca un Participant să fie validat pentru acordarea unui Premiu al Concursului, acesta trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

– să dețină dreptul de participare stipulat la Art. 3 si Art. 5 din prezentul Regulament;

– sa lase la postarea de Concurs marcată cu „GIVEAWAY” un comentariu în secțiunea de comentarii la postarea de Concurs.

– să poată fi contactat prin intermediul adresei de e-mail;

– să trimită Organizatorului datele sale de contact (nume, prenume și numar de telefon pe adresa marketing@loake.ro în termen de 24 ore lucrătoare de la data desemnării sale ca și câștigător al Premiului.

(3) Între Participantul la Concurs, titularul profilului de Instagram și câștigătorul premiului trebuie sa existe o identitate perfectă (fără dubii) de persoană fizică/virtuală (online), astfel încât datele de contact mai sus menționate să poată fi utilizate în mod valabil și a se valida predarea premiului Participantului respectiv;

(4) Pentru desemnarea câștigătorilor se va lua în calcul respectarea pașilor mecanismului.

(5) In cazul in care unul dintre participantii desemnati castigatori nu indeplineste conditiile de mai sus, se va repeta tragerea la sorti.

ART. 7. PREMIILE SI ACORDAREA PREMIILOR

(1) Premiul oferit în cadrul acestui concurs este 1 (o) pereche de sanuri Loake din lemn de cedru, cu o valoare totală de 250 lei (cu TVA inclus).

(2) Premiul oferit în cadrul acestui Concurs va fi expediat în maximum 72 de ore lucrătoare din momentul validării Câștigătorilor.

Câștigătorul premiului atribuit în cadrul acestui Concurs nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri sau vouchere.

(3) Premiile sunt atribuite in conformitate cu mecanismul descris în Regulament și vor fi transmise numai Castigatorilor validați în conformitate cu prevederile acestui Regulament.

(4) Premiile acordate în cadrul acestui Concurs trebuie să fie revendicate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, în caz contrar Organizatorul poate dispune de acestea dupa cum consideră, inclusiv poate să nu le atribuie.

ART. 8. TAXE ȘI IMPOZITE

(1) Organizatorul va calcula, plati si declara impozitele/taxele/contributiile pentru premii, datorat la acordarea premiului si pentru care exista obligativitatea de retinere, in conformitate cu prevederile din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, în măsura în care premiul acordat unui singur câştigător depaseste plafonul zilnic stabilit prin lege ca fiind neimpozabil (600 de lei). Orice alte obligaţii de natura fiscala sau de alta natura, in legătura cu premiile revin in exclusivitate câştigătorului.

ART. 9. RESPONSABILITATE

(1) Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

(2) Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele defecțiuni tehnice ce apar independent de voința sa care pot conduce la întreruperea funcționării canalului de înscriere la Concurs. În eventualitatea unei astfel de întreruperi, înscrierile se vor relua după remedierea defecțiunilor.

ART. 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

(1) Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua Concursul.

ART. 11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

Art. 13 – LITIGIILE ȘI LEGEA APLICABILĂ

(1) Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și Participanți, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

(2) Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.

(3) În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau facilitat câștigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

ART. 14 – ALTE CLAUZE

(1) Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale și aplicabile tuturor participanților.

(2) Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară.

Prezentul regulament a fost întocmit de Organizator astăzi, 28.03.2022.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Concursului

„Loake – Secretul Pantofilor Impecabili”

Perioada Concursului: 28.03.2022 - 06.04.2022

(“Concursul”)

– Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

Date privind operatorul datelor cu caracter personal

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate de catre:

Sarto Distribution S.R.L., având sediul în Str. Maior Gheorghe Sontu nr. 10-12, Ap.6, Sector 1, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/469/2015, având cod unic de înregistrare 33982408 (denumita in continuare “Operatorul”);

De asemenea, Sarto Distribution S.R.L. poate tranfera datele dumneavoastra personale, atunci când legislatia nationala o impune, in vederea îndeplinirii scopurilor enumerate mai sus, de catre Sarto Distribution S.R.L. doar următorilor destinatari: instanțele de judecată, organe de urmărire penală si alte instituţii și autorități abilitate de lege să solicite aceste informaţii/imagini, avocati si notari si alti consultanți pe care-i putem contracta pentru reprezentarea intereselor noastre legitime, precum si companii si brokeri de asigurari. Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

SARTO Distribution, Bucuresti, Sector 1, Str. Maior Gheorghe Sontu 10-12 et. 1, ap. 6 sau marketing@loake.ro.

 

Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Concursului

In cadrul Concursului, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru Participanti:

Nume

Prenume

Numar de telefon

Nume utilizator Instagram

Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal ale Participantilor la Concurs vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitilor in vederea:

(i) organizarii si desfasurarii Campaniei;

(ii) desemnarii si validarii Castigatorilor;

(iii) atribuirii si livrarii premiilor si

(iv) indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.

Temeiurile juridice ale prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul obligatiei contractuale a Participantului si/ sau al interesului legitim al Organizatorului, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului de catre Operator vor fi dezvaluite autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

Datele cu caracter personal ale Castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

dreptul la restrictionarea prelucrarii;

dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;

dreptul la portabilitate a datelor;

dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresata Operatorului la adresa SARTO Distribution, Bucuresti, Sector 1, Str. Maior Gheorghe Sontu 10-12 et. 1, ap. 6 sau marketing@loake.ro.

Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor

Intrucat la Concurs pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Concursului, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand Participantilor la Concurs. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Concursului, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau pe pagina de Instagram Loake Romania, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

Alte prevederi

In masura in care in cadrul concursului, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, Participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Concursului şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale Participantilor la Concurs vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.